หมวดหมู่: สำนักการศึกษา

สำนักการศึกษา

โครงการพัฒนาส่งเสริมครู ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและการวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตร : การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ 100% อย่างยั่งยืน)

หน่วยงานศึกษานิเทศก์…

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันเยาวชนแห่งชาติ เท…

งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลนครอุดรธานี 2565

บรรยากาศวันลอยกระทง …